Změním regionální surovinovou politiku

Změním regionální surovinovou politiku

Během kampaně se mě lidé ptali, co konkrétně chci prosadit na kraji. V programu máme hodně jasných věcí jako například obchvaty Turnova, České Lípy a Mimoně. Chtěl bych prosadit rozvoj modro-zelené infrastruktury. Ale v hlavě mám jasný cíl, jak změnit jeden konkrétní dokument – Regionální surovinovou politiku.

Liberecký kraj v ní mapuje nerostné bohatství kraje, možnosti získání surovin a jejich předpokládanou spotřebu. Je to komplexní dokument, který má bez příloh kolem 250 stran. Zasahuje do několika oblastí zároveň. Část oblastí, které ovlivňuje, je výrobní linie – od těžby po konečný produkt. Druhá, řekl bych vertikální osa je nad každou krokem linie výrobní. Tam zasahuje do několika oblastí – životní prostředí, sociálně pracovní, ekonomické a občanské.

Přitom se jasně klade důraz na tu výrobní linii. Vše se podřizuje výrobní potřebě kraje a hledí se primárně na naplnění těchto potřeb. Na nedávné prezentaci (myslím, že to byl květen) v souvislosti s těžbou na Tlustci se nerostné suroviny podle kraje měly získávat jen těžbou nebo dovozem. Až po mé připomínce zapracovali druhotné suroviny, recyklovaný stavebně demoliční odpad (SDO).

A to se dostáváme k tomu, co si dávám za cíl na ty 4 roky v zastupitelstvu. Změnit regionální surovinovou politiku. Zachovat plnění potřeb výrobní linie, zároveň však více reflektovat vertikální osu (dříve zmíněnou). Počítat s recyklací i v oblasti SDO (tvoří 1/3 všech odpadů v kraji), jako s plnohodnotným zdrojem. Už teď jsou způsoby využití, kde není problém uplatnit kvalitativně nižší recyklát z netříděného stavebně demoličního odpadu. Ale otevírají se nové možnosti, jak dosáhnout efektivního zpracování demoličního odpadu i do kvalitnějších stavebních materiálů. Všechny tyto možnosti je potřeba zmapovat, zjistit jejich kapacitu jako zdroje a zajistit jejich využití. V neposlední řadě je zařadit jako zdroj i do surovinové politiky kraje, kde nahradí jasně definovanou část těžených surovin.

Recyklace ulehčí životnímu prostředí. Tím, že se zmenší objem těžby, sníží se její společenský dopad (hluk, prašnost, doprava). Recyklace přinese nové podnikatelské a pracovní příležitosti, v neposlední řadě i prostor pro inovační výzkum.

V tom všem by náš kraj mohl hrát vůdčí roli, a to nejen v ČR, ale i v rámci Evropy by se mohl stát důležitým vývozcem know-how a technologií.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články