Piráti v Jablonci spustili pilotní projekt volnočasových aktivit pro děti a mládež

Piráti v Jablonci spustili pilotní projekt volnočasových aktivit pro děti a mládež

Od začátku dubna se pravidelně každý pátek odpoledne schází v jablonecké sokolovně parta dětí, které by jinak běhaly někde po ulicích, ve kterých v podstatě vyrostly. Teď mají možnost prostřednictvím tréninku sebeobrany rozvíjet svou osobnost - po stránce fyzické, sociální i psychické. Umožnil jim to projekt, který finančně podpořila Pirátská strana v rámci svého participativního rozpočtu.

“Chtěli jsme dětem, žijícím v rizikových lokalitách, nabídnout aktivitu rozvíjející jejich sebekázeň a sebekontrolu. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že trénink sebeobrany pro tyto děti, které bývají považovány za původce různých kriminálních deliktů, zvýší jejich nebezpečnost, opak je pravdou. Děti jsou vedeny zkušenými instruktory k dodržování pravidel, sebeovládání, respektu k druhým i k sobě,” -- představila podstatu projektu Klára Topolová, garantka programového bodu sociální oblast jabloneckých Pirátů a iniciátorka projektu.

Projekt vznikl ve spolupráci s Nízkoprahovým klubem Kruháč, které nabízí zázemí a aktivity dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kroužku sebeobrany pod vedením Vladimíra Zelinky, specialisty na bojové sporty, sebeobranu a osobní rozvoj, se pravidelně účastní 10 dětí. Jde o děti často bez rodinného zázemí, setkávající se s násilím a kriminalitou, kterým chybí pozitivní vzory. Prozatím je kroužek naplánovaný do konce června. Pokud se osvědčí, počítá se s jeho pokračováním na podzim tohoto roku.

“Věříme, že mnoho problémů lze řešit přímo, a to i bez funkcí v zastupitelstvu. Piráti vždy byli aktivní součástí občanské společnosti a hodlají s ní na řešení problémů Jablonce a jeho občanů spolupracovat i nadále. Rozhodli jsme se podpořit tento pilotní projekt z participativního rozpočtu strany, protože věříme, že má smysl. Nabízí dětem možnost smysluplného trávení volného času a posiluje jejich morálku,” -- vysvětluje důvod zapojení Pirátů do této aktivity Zuzana Jíchová, garantka projektu.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.