Výsledky kontroly? Nikterak příznivé pro Magistrát města Liberec

Výsledky kontroly? Nikterak příznivé pro Magistrát města Liberec

Když jsem se koncem září dozvěděl, že Krajský úřad provedl na oddělení Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) kontrolu na dodržování standardů a že kontrola nedopadla zrovna nejlépe, podal jsem žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o výsledky této kontroly. Z MML jsem obratem dostal odpověď, že moje žádost o informace byla odložena, protože povinným orgánem v této věci je Krajský úřad.

Odvolací orgán (Krajský úřad Libereckého kraje) pak ve svém rozhodnutí č.j. SO/596/2019/106-inf ze dne 4. listopadu 2019 přikázal Magistrátu města Liberec informace poskytnout. Na základě poskytnutých informací jsem požádal o odpovědi na několik otázek - ty jsem ovšem nedostal s odůvodněním, že musím podat novou žádost, která bude posuzována znovu.

Výsledky kontroly? Nikterak příznivé pro Magistrát města Liberec (MML).

  • Standard č.1 - Místní a časová dostupnost - všechna kritéria byla splněna
  • Standard č.2 - Prostředí a podmínky - všechna kritéria byla splněna
  • Standard č.3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí - všechna kritéria byla splněna
  • Standard č.4 - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí - nesplněn standard 4a

Kritérium 4a) Orgán SPO (sociálně-právní ochrany) má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech SPO k výkonu SPO. * Standard č.5 - Přijímání a zaškolování - nesplněn standard 5a

Kritérium 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu SPO k výkonu SPO splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku SPO. * Standard č.6 - Profesní rozvoj zaměstnanců - nesplněn standard 6c

Kritérium 6c) Orgán SPO zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech SPO k výkonu SPO v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech SPO k výkonu SPO na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech SPO k výkonu SPO vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. * Standard č.7 - Prevence - všechna kritéria byla splněna * Standard č.8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu - nesplněn standard 8d

Kritérium 8d) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu SPO k výkonu SPO pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro dětí a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami. * Standard č.9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte - všechna kritéria byla splněna * Standard č.10 - Kontrola případu - všechna kritéria byla splněna * Standard č.11 - Rizikové a nouzové situace - všechna kritéria byla splněna * Standard č.12 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí - nesplněn standard 12a

Kritérium 12a) Orgán SPO uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. * Standard č.13 - Vyřizování a podání stížností - všechna kritéria byla splněna * Standard č.14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby - všechna kritéria byla splněna

Po rozhovoru s jednou zaměstnankyní oddělení OSPOD, která zde pracuje více než 25 let a byla jedno ze dvou dotčených touto kontrolou, jsem požádal primátora Zámečníka o schůzku. Na ní jsem ho seznámil s tím, že vedoucí pracovníci Odboru sociální péče hrubě porušili své pracovní povinnosti (Zákoník práce) a způsobili svým zaměstnancům újmu (v jednom případě dočasnou - na jeden měsíc, ve druhé dlouhodobější - pracovnice je již třetí měsíc v pracovní neschopnosti, když se psychicky zhroutila v důsledku jednání nadřízených).

Požádal jsem dotčenou pracovnici, aby se k celé kauze vyjádřila. Její jméno však zůstane utajeno:

„Celá záležitost týkající se kontrolou zjištěného nesplnění kvalifikačních předpokladů je neuvěřitelná. Kontrola zjistila, že v osobním spisu nejsou založena osvědčení o potřebného počtu akreditovaných kurzů, přestože byla absolvována. Stejně tak ve spisu chybí pracovní náplň. Změna zákona č. 108/2006 Sb. umožnila doplnit nově potřebné vzdělání několika způsoby. Na některých kurzech jsem po změně zákona osvědčení vůbec nedostala do rukou, bylo zasláno přímo zaměstnavateli. Nikdy by mě nenapadlo, že všechna osvědčení nejsou v mém osobním spisu založena. Navíc mě zaměstnavatel opakovaně zařadil do platové třídy, která plnění kvalifikačních předpokladů vyžaduje. Porušil tedy zaměstnavatel zákon a zařadil mě do vyšší platové třídy neoprávněně? Kdo je odpovědný za to, že ve spisu nejsou založena osvědčení kurzů, kterých jsem se zúčastnila. Vedoucí odboru ani přímá nadřízená neprojevily žádný zájem o zjištění, kde se stala chyba a tímto jednáním mě po mnoha letech praxe defacto připravily o získanou kvalifikaci.“

Co dál? Počkáme na kroky vedení města. Pan primátor byl seznámen s materiály, které mapují kontrolu i pochybení vedoucích pracovníků, stejně tak byl seznámen s pasážemi Zákoníku práce, které zaměstnavatel nedodržel. Na tahu je tedy nyní magistrát.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.