Liberecký kraj připravuje ambiciózní projekt výstavby fotovoltaické elektrárny na ploše bývalého vojenského letiště Ralsko. Elektrárna, jejíž instalovaný výkon by mohl být až 104 MWp a vyrobí ročně zhruba až 104 000 MWh, by mohla významně změnit energetickou soběstačnost Libereckého kraje a snížit náklady kraje na energie, které by následně mohl využít pro lepší veřejné služby. V médiích se v minulých dnech objevily informace o zájmu Policie České republiky v souvislosti s přípravou tohoto projektu. Dosud nejsou známy žádné podrobnosti. Zastupitelé Libereckého kraje dnes obdrželi informace o probíhající přípravě FVE Ralsko a pokládáme za správné, aby se s nimi mohli seznámit i občané kraje.

Na základě výzvy Policie České republiky - Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Expozitura Ústí nad Labem, 4. oddělení, č.j. NCOZ-6813-174/TČ-2022-4174-H ze dne 9. dubna 2024 a žádosti hejtmana Martina Půty na Poradě uvolněných radních dne 15. dubna 2024 předkládá resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky formou přehledu – časového harmonogramu – postup prací na přípravě FVE Ralsko.

Časový harmonogram je rozdělen na dvě části, resp období – A) Studie proveditelnosti a B) Pracovní skupina a Předběžné tržní konzultace (PTK) FVE Ralsko, které na sebe navazují a částečně se překrývají.

PTK se mohl účastnit kdokoli, kdo splní vstupní podmínky. Vzhledem k tomu, že původní vstupní podmínky nebyly splněny žádným účastníkem, byly tyto podmínky upraveny do mírnější formy. Do opakovaných PTK se přihlásilo 5 společností. Vyhodnocení 1. kola PTK Liberecký kraj obdržel dne 23.02.2024, a to na základě odpovědí účastníků na zaslané okruhy otázek týkající se tématu velkých FVE. Účastníci, kteří odpovědi zaslali (čtyři z pěti původně přihlášených), byli potom zváni na individuální jednání ve 2. kole PTK. Vyhodnocení 2. kola PTK se aktuálně zpracovává ve spolupráci s administrátorem PTK konsorciem společností MT Legal a Urban&Hejduk. Na základě doporučení administrátora PTK advokátní kanceláře MT Legal není zastupitelům Libereckého kraje předkládáno vyhodnocení 1. kolo PTK z důvodu zachování integrity hopodářské soutěže v souvislosti s procesem dokončení Předběžných tržních konzultací k FVE Ralsko.


A) Studie proveditelnosti

2022

12.4. Cenová nabídka Libereckému kraji (LK) na zpracování Studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště v Ralsku od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO) Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC).

10.5. Uskutečnilo se jednání Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, a Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, se zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra energetických a environmentálních technologií. Cílem jednání bylo představení návrhu vysoké školy na zpracování studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko.

16.5. Předložení materiálu Odborem regionálního rozvoje a evropských projektů na Poradu uvolněných radních (PUR) o Návrhu spolupráce Libereckého kraje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava ohledně zpracování studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko, členové Rad kraje berou nabídku na vědomí a souhlasí se zpracováním studie Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a ukládají Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit další postup.

červen Odbor investic a správy nemovitého majetku a Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů spolupracují na smlouvě o dílo č. OLP/2031/2021 „Zpracování studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko“ včetně podrobné specifikace díla v příloze smlouvy.

11.7. Uzavření smlouvy dílo č. OLP/2031/2021 „Zpracování studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko“ mezi LK a VŠB – TUO.

11.7. Zveřejnění shora uvedené smlouvy o dílo č. OLP/2031/2022 v registru smluv a tím nabytí účinnosti smlouvy – termín dokončení 90 dní, koncept do 70 dní.

2.9. 1. workshop online nad návrhem FVE Ralsko za účasti zástupce města Ralska a leteckého spolku – zhotovitel studie představil variantní uspořádání s akcentem na zachování leteckého provozu.

13.9. Komise pro Ralsko - informace o technickém řešení FVE Ralsko z prvního workshopu 2.9.

20. 9. Předán koncept studie proveditelnosti FVE Ralsko včetně 4strankového shrnutí.

20.10. 2. workshop – bez zástupce města Ralska a zástupců leteckého spolku nad studií proveditelnosti za účasti společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Diskuse nad předloženými variantami studie a možností propojení FVE Ralsko s větrnou elektrárnou jako dalšího obnovitelného zdroje, který má v lokalitě potenciál.

20.10. Předání studie proveditelnosti FVE v areálu bývalého vojenského letiště v Ralsku.

20.10. Převzetí studie objednatelem s výhradami/připomínkami v rámci workshopu.

19.11. Aktualizace studie zhotovitelem na základě výhrad/připomínek.

1.12. Zaslání dalších výhrad/připomínek objednatelem.

13.12. Zaslání studie zhotovitelem po vypořádání připomínkování.

14.12. Prezentace finální studie zhotovitelem v sídle Libereckého kraje za účasti zástupců leteckého spolku.

15.12. Předání studie objednateli po doplnění připomínek na základě prezentace, po vzájemné dohodě úřady obešle Liberecký kraj, resp. odbor investic a správy nemovitého majetku.

15.12. Podpis předávacího protokolu zástupci smluvních stran.

19.12. Proplacení zaslané faktury objednatelem.

2023

27.1. Vyjádření dotčených orgánů - zaslání datovou zprávou oznámení záměru FVE Ralsko na Stavební úřad MěÚ Ralsko, zaslání datovou zprávou žádosti o územně plánovací informaci na Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa, zaslání datovou zprávou žádosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve věci povolení stavebního záměru FVE Ralsko CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Předání prostřednictvím spisové služby žádosti o posouzení vlivu záměru výstavby FVE a vodíkové výrobny Ralsko a na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., na odbor životního prostředí KULK, neakceptováno podání, vráceno zpět.

30.1. Rada kraje na mimořádném zasedání bere na vědomí finální studii, rozhoduje o dalším rozpracování maximální varianty a ukládá zajistit kapacitu pro připojení do distribuční sítě. Materiál o zpracované studii má být projednán ve Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje a jako písemná informace předložen Zastupitelstvu Libereckého kraje.

9.2. Akceptace objednávky VŠB – TUO na podání žádosti o připojení FVE Ralsko na ČEZ Distribuce včetně zpracování 1pólového schématu.

14.2. Projednání materiálu do Zastupitelstva Libereckého kraje – Studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko na 2. zasedání Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje, vzata na vědomí studie, schválena maximální varianta.

14.2. Zaslání zpětvzetí Oznámení záměru FVE Ralsko z důvodů nepřípustnosti na Stavební úřad MěÚ Ralsko.

28.2. Předložení materiálu Studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko jako písemná informace do Zastupitelstva Libereckého kraje, vzato na vědomí variantní uspořádání.

3.3. Obdržení územně plánovací informace od Úřadu územního plánování MěÚ Česká Lípa, obdržení stanovisko CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ve věci povolení stavebního záměru FVE Ralsko.

6.3. VŠB – TUO - podání žádosti na ČEZ Distribuce k zajištění kapacity pro připojení FVE Ralsko. Ta byla posléze zamítnuta.

8.3. Vyjádření ČEZ Distribuce o řešení požadavku připojení FVE Letiště Hradčany k distribuční soustavě.

8.3. Podána žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje k záměru výstavby FVE a vodíkové výrobny Ralsko.

23.3. Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje k záměru výstavby FVE a vodíkové výrobny Ralsko.

17.5. Obdržení zamítavého stanoviska k připojení FVE Ralsko k distribuční síti.


Studie proveditelnosti pro výstavbu FVE a výrobny H2 v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko

Studie proveditelnosti byla zpracována Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Její plné znění je k dispozici zde (*.pdf, 4 MB).


B) Pracovní skupina a PTK FVE Ralsko

2023

24.1. Proběhlo jednání se zástupci společnosti ČEZ OZE, kde jedním z probíraných témat byl návrh spolupráce s Libereckým krajem („LK“) ve věci vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny („FVE“) Ralsko, což byl popudem k budoucímu vypsání předběžných tržních konzultací („PTK“) za účelem zjištění, co dalšího může trh nabídnout a za jakých podmínek.

28.2. Pan hejtman Martin Půta seznámil zastupitele na Zastupitelstvu Libereckého kraje (“ZK”) se záměrem ustanovení pracovní skupiny („PS“) pro FVE Ralsko.

1.3. Politická uskupení LK byla vyzvána organizačním oddělením krajského úřadu k nominaci členů do PS.

6.-7. 3. Ustanovení PS, kde všechny politická uskupení v Libereckém kraji nominovala vždy jednoho zástupce. Zástupce nemusel být členem zastupitelstva.

Člen skupiny za klub ANO Ing. Miroslav Tůma

Člen skupiny za klub ODS Ing. Alexandra Píšková

Člen skupiny za klub Piráti Ing. Zbyněk Miklík

Člen skupiny za klub SLK Markéta Červinková

Člen skupiny za klub SPD Hynek Pangrác

20.3. Odborem investic a správy nemovitého majetku byl předložen materiál na Poradu uvolněných radních – sestavení pracovní skupiny pro FVE Ralsko, svolání jednání PS, předběžný harmonogram k oslovení kanceláří s žádostí o cenové nabídky na vedení předběžných tržních konzultací

Složení:
Předseda skupiny Martin Půta

Člen skupiny Mgr. Petr Staněk

Tajemník skupiny Ing. Petr Lenkvík

Zástupce tajemníka Ing. Vratislav Ondráček

Člen skupiny za klub ANO Ing. Miroslav Tůma

Člen skupiny za klub ODS Ing. Alexandra Píšková

Člen skupiny za klub Piráti Ing. Zbyněk Miklík

Člen skupiny za klub SLK Markéta Červinková

Člen skupiny za klub SPD Hynek Pangrác

22.3. Obeslána Pracovní skupina FVE Ralsko, že první jednání proběhne 5. 4. 2023

24.3. Oslovení šesti advokátních kanceláří za účelem administrace PTK – zaslána studie VŠB-TUO k FVE Ralsko, oficiální žádost k ocenění služeb a nabídkový formulář k vyplnění referencí a nabídkové ceny: Havel & Partners, Doucha Šikola advokáti, MT Legal + Urban&Hejduk, s.r.o., Rowan Legal, Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář s.r.o., Brodec & Partners s.r.o.

27.3. Obdržena prezentace od ČEZ OZE v návaznosti na jednání dne 24. 1. o možnostech spolupráce s Libereckým krajem v budování a provozování FVE Ralsko.

28.3. Zastupitelstvo kraje seznámeno se složením PS formou písemné informace do Zastupitelstva kraje.

3.4. Obdržena cenová nabídka na právní služby od MT Legal, resp. Konscorcia MT Legal s Urban&Hejduk (399 tisíc)

4.4. Obdržena cenová nabídka na právní služby od Rowan Legal (670 tisíc), Havel & Partners (218 tisíc) a Doucha Šikola (514,25 tisíc)

5.4. 1. jednání PS – představení skupiny, představení variant FVE Ralsko dle studie VŠB-TUO, předneseny známé skutečnosti, které se budou muset řešit (letecký spolek, komise architektů, Natura 2000, SEA/EIA,…), PS obeznámena, že bylo osloveno 6 advokátních kanceláří a kraj obdržel 4 cenové nabídky na vedení PTK.

20.4. Vyhodnocení cenových nabídek a zhodnocení správnosti referencí. Vyhodnocení nezávisle na sobě provedli Ing. Lenkvík, Ing. Ondráček a Mgr. Staněk.

25.4. Obeslání advokátních kanceláří se závěry z hodnocení cenových nabídek dle zadávací dokumentace a ověření správnosti referencí. Havel & Partners podávají námitky.

2.5. 2. jednání PS – Seznámení PS s výsledky poptávky po vedení PTK.

poptáno: Havel & Partners, Doucha Šikola advokáti, MT Legal+Urban&Hejduk, s.r.o., Rowan Legal, Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář s.r.o., Brodec & Partners s.r.o.

obdrženo: Havel & Partners, Doucha Šikola advokáti, MT Legal, s.r.o., Rowan Legal

vybráno na základě hodnocených kritérií: konscorcium MT Legal a Urban&Hejduk, Havel & Partners podála námitky.

12.5. Advokátní kancelář Havel & Partners e-mailem informuje, že respektuje závěry Libereckého kraje k hodnocení nabídek k vedení PTK.

15.5. Odborem investic a správy nemovitého majetku předložen materiál na Poradu uvolněných radních – aktuální postup prací, setkání pracovní skupiny, vyhodnocení nabídek pro pořádání PTK, souhlas členů rady kraje s uzavřením smlouvy s advokátní kanceláří MT Legal.

24.5. Mgr. Šiftové poskytnuty zápisy z PS na jednání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska.

30.5. Obdrženy jednostranně podepsané smlouvy od MT Legal k podpisu Liberecký krajem.

2.6. Místo jednání PS byl odeslán do PS pouze informační email – Havel & Partners respektuje zamítnutí námitek (odebrány reference, protože se týkaly jedné větší akce rozkouskované „přes kopírák“ pro jednoho zadavatele).

9.6. Podepsána Smlouva o poskytování právních služeb a poradenství č. OLP/2263/2023 mezi Libereckým krajem a konsorciem MT Legal a Urban&Hejduk.

9.6. Zveřejnění Smlouvy o poskytování právních služeb a poradenství č. OLP/2263/2023 v registru smluv.

17.7. 1. jednání s MT Legal jakožto vybraného odborného poradce pro LK na budově kraje.

15.8. 2. jednání s MT Legal na budově LK. Účastnili se i zástupci leteckého spolku a představili své požadavky.

7.9. 3. jednání PS – seznámení PS s požadavky leteckého spolku a s oslovením pana starosty Tůmy kvůli požadavkům města Ralsko do PTK (dne 21. 8. datovou zprávou). Předpokládané vypsání PTK konec září.

12.9. Online účast Ing. Petra Lenkvíka a Mgr. Petra Staňka na jednání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska.

5.10. vypsáno PTK s přihlašováním do 20. 10. 2023.

31.10. Opětovné vypsání s mírnějšími podmínkami, přihlašování do 15. 11. 2023, seznámení PS s harmonogramem do dalších dní.

7.11. 4. jednání PS s projednáním faktu, že pro přihlášení do PTK nikdo nesplnil požadavky kvůli přísnému hodnocení.

listopad/prosinec Přihlášeno 5 účastníků do PTK, kteří splnili vstupní podmínky definované advokátní kanceláří, doplňování podkladů (tj. obsáhlosti otázek k zodpovězení do 1. kola PTK)

12.12. Z důvodu zamítnutí původní žádosti o připojení k distribuční síti z 5/2023 nové podání žádosti o vyvedení výkonu z FVE na ČEZ Distribuce o výši 100 MWp.

13.12. Jednání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska.

18.12. Potvrzení přijetí žádosti o připojení k distribuční síti pro FVE Ralsko.

2024

4.1. 1. kolo PTK Zaslání otázek k zodpovězení účastníkům v PTK s lhůtou 30 dní na odpověď, tj. do 5. 2. 2024

6.2. Obdrženy odpovědi od 4 účastníků mimo 1 společnosti, která tím pádem nebyla pozvána do 2. kola PTK.

23.2. Obdrženo vyhodnocení odpovědí na otázky položené účastníkům od MT Legal e-mailem.

7.3. 2. kolo (osobní setkání moderované AK s doplňujícími dotazy, sdílení know-how) PTK se 2 účastníky. Osobních setkání se účastnili zástupci kraje, zástupci pozvaných společností, jednatelé MT Legal a Urban&Hejduk a AK zasmluvněný energetik za Axen Group. Jednání se zúčastnil také Ivan Stránský jako nezávislý poradce v technických věcí pro FVE, kterému byla vystavena objednávka Libereckým krajem na technické poradenství.

11.3. 2. kolo PTK se 2 účastníky. Stejné osazení jako v předchozím případě. Z obou jednání byly pořízeny audionahrávky, které byly poskytnuty advokátní kanceláři a na základě kterých a svých poznámek zpracovala kancelář vyhodnocení.

12.3. Seznámení pracovní skupiny po emailu s aktuálním průběhem, který nebyl v režii LK, nýbrž byl v rukách termínů, které jsme po dohodě s advokátní kanceláří odsouhlasili.

12.3. Obdržení zamítavého stanoviska k připojení FVE Ralsko k distribuční síti.

18.3. Odborem investic a správy nemovitého majetku byl předložen materiál na Poradu uvolněných radních – informování členů rady kraje o dosavadním průběhu předběžné tržní konzultace k FVE Ralsko, tj. zhodnocení 1. kola a termíny pro 2. kolo.

20.3. Jednání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska.

25.3. Liberecký kraj obdržel shrnutí odpovědí a průniků mezi nimi napříč účastníky PTK a dostal doporučení dalšího postupu.

12.4. Liberecký kraj odeslal advokátní kanceláři doplňující otázky, které by chtěl ještě probrat a ke kterým by požadoval dodatečné informace v návaznosti na vyhodnocení. Liberecký kraj čeká na odpověď.