Piráti podepsali koaliční smlouvu se Starosty pro LK a ODS. Noví zastupitelé složili slib

Piráti podepsali koaliční smlouvu se Starosty pro LK a ODS. Noví zastupitelé složili slib

V návaznosti na výsledky krajských voleb uzavřeli koaliční smlouvu zástupci Česká pirátské strany, Starostů pro Liberecký kraj a Občanské demokratické strany. Smlouva má zajistit úspěšné fungování koalice po dobu volebního období Zastupitelstva Libereckého kraje v letech 2020 - 2024. Návazně došlo v rámci ustavující krajské schůze i ke složení zastupitelských slibů.

Všech 32 zvolených zastupitelů koaličních stran se zavázalo plnit jednotlivé body Programového prohlášení koalice a hledat pro ně podporu napříč krajským zastupitelstvem. Koaliční spolupráce je postavena na jasných pravidlech zamezujících korupčnímu jednání a střetu zájmů ve všech orgánech LK, firmách krajem zřizovaných či s majetkovou účastí LK.

Mezi další cíle koaličních partnerů patří co nejširší zapojení veřejnosti, neziskových, veřejnoprávních a podnikatelských subjektů do rozhodovacích procesů v rámci krajské samosprávy. V neposlední řadě pak vyvážený rozvoj všech částí LK s prioritou v oblastech, které má úřad v působnosti. Krajský úřad by měl profesionálně pracovat nezávisle na politickém složení samosprávy a jednotlivé pozice budou obsazovány na základě otevřených výběrových řízení posuzující uchazeče podle předem známých kritérií. Především však podle odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit.

Piráti mají dva radní

V úterý 3. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo kraje, kde pět pirátských zastupitelů složilo spolu s ostatními přítomnými slib a převzalo osvědčení o zvolení do funkce. Došlo k volbě hejtmana, náměstků a radních v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou.

Za Piráty byl jako náměstek pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek a informatiky zvolen Zbyněk Miklík. Jako radní pověřený řízením resortu zemědělství a životního prostředí byl zvolen Václav Žídek. Dále byly ustanoveny výbory zastupitelstva a navoleni členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Piráty zde bude zastupovat Jarmila Valešová.

Zastupitelstvo schválilo programové prohlášení. Všichni zvolení radní, kteří zároveň zastávají jinou uvolněnou funkci deklarovali, že přejdou do režimu neuvolněných a vymezili časový horizont, kdy opustí tyto funkce úplně. Nejzazším termínem je 30. června 2021.

První pracovní schůze zastupitelstva byla naplánována na 24. listopadu 2020.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.