Volby do krajského zastupitelstva

Zdravotnictví kraje

Garant – Zbyněk Miklík

motto: „Zdravý kraj”

Dostupná zdravotní péče. Získávání, stabilizace, motivace zdravotního personálu = dostatek zdravotního personálu. Specializace nemocnic kraje při současném zachování akutní péče v regionech (Turnov, Frýdlant a další) Podpora výstavby CUM (Centrum urgentní medicíny) Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Moderní kraj

Garant – Zbyněk Miklík

motto: „Komunikace s úřady snadno a bezpečně z pohodlí

Digitální, moderní kraj umožňující jednání s úřady z domova. Dáme občanům možnost snadné, elektronické komunikace s úřadem. Kraj, který využívá chytrých a moderních technologií. Každý občan musí mít možnost, nikoliv povinnost, využívat nové technologie, elektronicky komunikovat s úřadem. Našim cílem je zpřístupnění úřadů on-line pro ty kteří preferují tuto formu komunikace a samozřejmě i fyzicky pro ty, kteří elektronicky komunikavat nechtějí, nemohou, nebo prostě upřednostňují fyzickou návštěvu úřadu. Umožnit přístup vozíčkářům, neslyšícím, nevidomým, slabozrakým a dalším potřebným.

Doprava

Garant – Václav Židek

motto: „Čas strávený na cestě se do života počítá“

Cestování v kraji i mimo něj musí být časově efektivní, pohodlné a ideálně veřejnou hromadnou dopravou, kdy se cestující může místo řízení věnovat jiným činnostem a tak čas „na cestě“ využít efektivněji nebo prostě jen k zábavě. Ideální je co nejméně cestovat a tím šetřit čas, prostředky a přírodu. K tomu je potřeba decentralizace služeb, pracovních příležitostí, vzdělávání a státní správy.

Veřejná doprava

  • musí být dostupná, dlouhodobě zajímavější než osobní automobilová doprava. Tedy musí v sobě kombinovat efektivní využití času při komfortní cestě, která zároveň bude cenově zajímavější než individuální doprava, přitom energeticky a ekonomicky efektivní.

Silniční doprava

  • uděláme silniční síť efektivně technicky udržovanou, s minimálním negativním dopadem na ekologii. Silniční síť vede do každé obce, propojme ji k s veškeré infrastrukturou i ve vertikalním směru, včetně zelené a modré infrastruktury. Zasadíme se o dokončení slibovaných obchvatů a zlepšení dopravní situace v obcích, které mají problémy s transitní dopravou.

Železnice

  • musí být nejatraktivnější část veřejné hromadné dopravy, zajistíme návaznost, jak časovou, tak logistickou. Zajistíme snadný přestup z ostatních druhů veřejné i individuální dopravy. Železnice bude dosahovat dobrého komfortu pro cestující a zároveň poskytovat dobrý poměr cena / výkon. Budeme usilovat o co nejrychlejší vybudování nové tratě do Mladé Boleslavi a to ve standardu vysokorychlostní železnice. Železnice musí sloužit jako páteř dopravní sítě a mít maximální ekologický a transportní přínos.

Modrozelená infrastruktura

Garant – Václav Židek

motto: „Biodiverzita a dostatek vody je základ ekosystému, který nás živí”

Kraj musí podporovat zadžování vody v krajině a biodiverzitu, veřejné finance musí sloužit veřejnému zájmu. Pokud se kraj projekčně, finančně či územně podílí na projektu, musí vyžadovat stavby v souladu se strategií zadržování vody v krajině (tím i snižovat náklady na údržbu zeleně, snížení škod vodní a větrnou erozí půdy) a také v souladu se zachováním či rozšířením biodiverzity. Kraj musí sloužit jako garant rozvoje zeleno-modré infrastruktury.

Životní prostředí

Garant – Václav Židek

motto: „Dnešní problémy musíme řešit my, nepředávat je dalším generacím”

Kraj musí podporovat zadržování vody v krajině a biodiverzitu, musí pečovat o ornou půdu, rostlinné a živočišné druhy ve svém kraji. Zadržování vody vnímáme jako důležité, proto se mu věnujeme samostatně i v bodu modrozelená infrastruktura. Kraj musí efektivně chránit svou krajinu a přírodu. Musí napříč resorty pracovat na obnově krajiny a přírody. Řešit prioritně otázku sucha, spolupracovat s vlastníky na řešení oživení zemědělské půdy, usilovat o zdravější lesy a ochranu druhů. Mít řešení pro hospodaření s odpady.

Participativní kraj

Garant – Zbyněk Miklík

motto: „Občané rozhodují”

Jednáme s lidmi otevřeně. Našim cílem je dobře informovaný občan, který je schopný zasahovat do rozhodování Libereckého kraje. Zapojení obyvatel měst do participativního a komunitního plánování rozvoje měst.

Sociální politika

Garant – Daniela Weissová

motto: „Aktivně spolupracovat s obcemi a městy na změně v přístupu k sociálním problémům.”

Moderní a dostupné sociální služby. Efektivní plánování sociálních služeb. Meziresortní spolupráce a plánování v kraji a napříč kraji v ČR. Zaměříme se na podporu poskytování péče v přirozeném domácím prostředí a alternativní způsoby bydlení pro seniory - podpoříme výstavbu komunitního bydlení, realizaci sdíleného bydlení, nebo dostupnost menších bytů. Upřednostníme podporu komunitních služeb, pobytových i terénních, před velkokapacitními ústavy. Zajistíme dětské skupiny, rodinná centra a další zařízení pro rodiny s dětmi. Pomůžeme rodinám sladit péči o děti a práci.

Cestovní ruch

Garant – Jarmila Valešová

motto: „Cestovní ruch jako přínos pro místní”

Kraj má zvát k návštěvě domácí i zahraniční turisty. V dnešní době je třeba nesoustředit se pouze na lákání co největšího počtu turistů na tradiční magnety Libereckého kraje ale posílit atraktivnost méně navštěvovaných lokalit podporou turistické infrastruktury tj. posilováním kapacit stávajících a budováním nových. Podporou prestiže středních odborných škol a učňovských oborů má kraj pomáhat v řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v cestovním ruchu.

Hospodaření kraje

Garant – Jarmila Valešová

motto: „Každá koruna se počítá…… a vykazuje”

Krajské hospodaření má být maximálně efektivní a otevřené. Kraj musí činit všechny kroky, aby maximalizoval své příjmy. Kraj musí pečlivě řídit provozní výdaje tak aby mohl v maximální možné míře investovat. Kraj má detailně zveřejňovat jak naložil s veřejnými prostředky. Kraj má zapojovat své občany do rozhodování.

Místní rozvoj

Garant – Ondřej Novosad

motto: „Kraj musí podporovat udržitelný růst a tedy i udržitelné financování. Bez jasného cíle a promyšleného plánu jak ho dosáhnout není kam pokračovat.”

Kraj musí pokračovat v projektu Místní agendy 21, Zdravý kraj. Dále musí přijmout Agendu 2030, sledovat cíle udržitelné krajiny a zajistit promyšlený plán rozvoje se stabilním financováním. Stabilní a udržitelný růst je v zájmu nás všech a jedině tehdy můžeme hrdě předat krajinu, kde žijeme, našim dětem.

(Programový bod Místní rozvoj prochází schvalovacím procesem na úrovni Krajského Fóra)

Otevřený kraj

Garant – Jan Tempel

motto: „Efektivita, spolupráce, otevřenost”

Chceme informované občany, odborně zdatný kraj na všech úrovních a efektivní správu a součinnost. Prosadíme na úrovni kraje i obcí využívání otevřených a strojově čitelných dat. Budeme čelit zavádění vendor lock-inů, aby krajská data byla využitelná napříč softwary a chceme prosadit využití opensource programů, které uspoří nejen pořizovací náklady, ale i náklady budoucí, například pro export a zveřejňování. Zavedeme transparentní výběrová řízení a investice. Prosadíme Fórum občanů jako poradní hlas.

Vzdělávání

Garant – Daniela Weissová

motto: „Vzdělávání je naším pasem do budoucnosti, zítřek patří lidem, kteří se na něj dnes připravují.”

Kvalitní management školy, včetně pedagogického sboru a rozvoj školy. Spolupráce s firmami, univerzitou a institucemi na propojení škol s praxí. Kvalitní, svobodné a participativní střední, vyšší a následně celoživotní vzdělávání.

Vnitro a bezpečnost

Garant – Helena Vondráková

motto: „Bezpečnost v kraji i na internetu.”

Zlepšíme propojenost informačních systémů IZS Libereckého kraje s informačními systémy soudících států (Německo, Polsko). Budeme usilovat o podporu organizací, které řeší problémové lokality a snaží se o reálnou emancipaci menšin. Podpoříme spolky zabývající se ochranou zranitelných skupin občanů (děti, senioři) proti kybernetické kriminalitě, kyberšikaně a dalších nástrahám internetu. Chceme usnadnit a zpřehlednit řízení jak pro občany, tak pro příslušníky sborů.

Kandidátní listina

11. David Drobný

12. Lukáš Vondrák

13. Jan Lehký

14. David Schindler

15. Kateřina Rosáková

16. Miloslav Kafka

17. Veronika Vavřinová

18. Petr Jeník

19. Filip Mastník

20. Pavel Felgr

21. Pavel Váňa

22. Jan Hruška

23. Karel Kadlec

24. Petr Bukvic

25. Lenka Havlíčková

26. Vojtěch Mečíř

27. Renata Franclová

28. Jan Munzar

29. Slavomír Říman

30. Barbora Wirnitzerová

31. Václav Balšánek

32. Magdalena Mejzrová

33. Petr Marek

34. Karolína Gaislerová

35. Lukáš Dlouhý

36. Lucie Černohouzová

37. Jan Jůza

38. Filip Kavan

39. Kateřina Jínová

40. Ondrej Mojšl

41. Zbyněk Vlk

42. Martin Rejman

43. Jan Gajdács

44. Jan Polák

45. Ondřej Kolek

Pozn.: Primárky skončily. Jako náhradník byl zvolen Jaromír Mach.

Navrhni úpravu